Uchwała Nr XIII/131/04

UCHWAŁA Nr XIII/131/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 21 września 2004r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Choroszcz za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz. 844, Nr 137, poz.1304, Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Załącznik

do uchwały Nr XIII/131/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 21 września 2004 r

Kryteria i tryb PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY CHOROSZCZ ZA ICH OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

§ 1. 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w budżetach szkół, placówek w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. Fundusz na nagrody określony w ust. 1 przeznacza się w wysokości:

1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora szkoły, placówki;

2) 2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Choroszczy.

3. Fundusz na nagrody może być zwiększony przez Burmistrza Choroszczy.

4. Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

§ 2. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole, placówce co najmniej 1 roku.

§ 3. 1. Burmistrz Choroszczy ustala corocznie wysokość nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół, placówek ze środków określonych § 1 ust. 2.

2. Dyrektorzy ustalają corocznie wysokość nagród nauczycielom zatrudnionym w szkole, placówce określonych w § 1 ust. 1.

3. Wysokość nagrody Dyrektora nie może przekroczyć wysokości nagrody Burmistrza

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:

1) Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, Rada Szkoły o ile działa
w szkole, placówce - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce;

2) Komisja merytoryczna Rady Miejskiej w Choroszczy, Z-ca Burmistrza, Inspektor ds. Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Choroszczy, - dla dyrektora, szkoły lub placówki.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, pkt 2 składa się do dnia 30 września każdego roku Burmistrzowi Choroszczy.

3. Wnioski o których mowa w ust 1. pkt. 1 składa się do dnia 30 września każdego roku Dyrektorowi szkoły, placówki

4. Burmistrz Choroszczy może na wniosek dyrektora szkoły, placówki przyznać nagrodę nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, placówce.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3, określa załącznik do kryteriów i trybu przyznawania nagród.

§ 5. Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 4, może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia. Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania
i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.

§ 6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2004-09-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-09-27