Uchwała Nr XI/118/04

Uchwała Nr XI/118/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Choroszczy.

Na podstawie art. 20 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806), § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, z 2004 r. Nr 47, poz. 448) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Ustala się Panu inż. Jerzemu Ułanowiczowi Burmistrzowi Choroszczy miesięczne wynagrodzenie:

1) zasadnicze w kwocie 4430 zł (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych;

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1490 zł (słownie: tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych);

3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego co stanowi kwotę 1776 zł (słownie: tysiąc siedemset siedemdziesiąt sześć złotych);

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
co stanowi kwotę 886 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć złotych).

§ 2. Traci moc uchwała Nr I/12/02 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Choroszczy oraz uchwała Nr IV/58/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia dodatku specjalnego Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2005-03-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-03-31