Uchwała Nr XI/113/04

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych pracownikom nie będących nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych na terenie gminy Choroszcz.

UCHWAŁA Nr XI/113/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 26 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu
w złotych pracownikom nie będących nauczycielami zatrudnionymi
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Choroszcz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz.708, z 2001 r Nr 34 poz. 393, z 2002 r Nr 210 poz.1785) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych na terenie Gminy Choroszcz w kwocie 480,00 zł ( słownie: czterysta osiemdziesiąt zł)

§ 2. Zatwierdza się wartość jednego punktu na kwotę 4,50 zł ( słownie: cztery
i 50/100 zł)

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/218/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia
8 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych pracownikom nie będących nauczycielami zatrudnionymi
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Choroszcz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2004-04-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-04-27