Uchwała Nr XI/112/04

w sprawie ustalenia opłat za wywóz odpadów stałych na wysypisko gminne

UCHWAŁA Nr XI/112/04

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia opłat za wywóz odpadów stałych na wysypisko gminne.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, zm.: z 1997 r. Nr 106,
poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) oraz art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala opłatę za wywóz i składowanie odpadów stałych na wysypisko gminne w Choroszczy, administrowane przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy – Spółka z o.o. w następującej wysokości:

opłata netto opłata brutto

1. nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne:

45,58 zł za 1 Mg 48,77 zł za 1 Mg

2. odpady betonu oraz gruzu betonowych z rozbiórek i remontów:

13,66 zł za 1 Mg 14,62 zł za 1 Mg

3. zawartość piaskowników:

44,67 zł za 1 Mg 47,80 zł za 1 Mg

4. skratki:

44,67 zł za 1 Mg 47,80 zł za 1 Mg

5. gleba i ziemia, w tym kamienie:

13,97 zł za 1 Mg 14,95 zł za 1 Mg

6. gruz ceglany:

14,71 zł za 1 Mg 15,74 zł za 1 Mg

7. zużyte opony, odpady gumowe:

71,39 zł za 1Mg 76,39 zł za 1 Mg

§ 2. Opłatę za odpady wywożone na składowisko odpadów w Choroszczy pobiera Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy – Spółka z o.o.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/25/02 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na wysypisko gminne.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Przewodnicząc Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2004-04-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-04-27