Uchwała Nr XI/111/04

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

UCHWAŁA Nr XI/111/04

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z 2002 r. Nr 113 poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Choroszcz w wysokości:

opłata netto opłata brutto

2,47 zł/m3 2,64 zł/m3

2. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Choroszcz w wysokości:

opłata netto opłata brutto

2,90 zł/m3 3,10 zł/m3

3. Ustala się dopłatę na zbiorowe odprowadzenie ścieków Gminy Choroszcz na rzecz odbiorców, o których mowa w ust. 2, w wysokości 55 000 zł.

4. Taryfy obowiązują przez jeden rok od dnia następnego po wejściu w życie uchwały.

§ 2. Opłatę za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych pobiera Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów
i Kanalizacji w Choroszczy – Spółka z o.o.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/36/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia
28 marca 2003r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2004-04-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-04-27