Uchwała Nr XI/110/04

w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.

UCHWAŁA NR XI/110/04

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 18 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166
poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 580 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 6310 – 3 580 zł

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 580 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 6060 – 3 580 zł

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 – 1 000 zł.

2) Zwiększa się wydatki o kwotę 1000 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 2820 – 1 000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 15 244 464 zł

- plan wydatków – 15 422 073 zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Romuald Szydłowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/110/04

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

objaśnienia

Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: Nr FB II 3011-54/04 z dnia 30.03.2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na zakup komputerów i oprogramowania
w związku z realizacją zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych

Dokonano zmian w planie wydatków ponieważ w budżecie gminy nie zaplanowano środków na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji przez Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Estetycznej, którego celem jest udzielenie stypendium naukowo-socjalnego zdolnym uczniom pochodzącym z ubogich rodzin zamieszkałych na terenie gminy Choroszcz.

Przewodniczący

Rady miejskiej w Choroszczy

mgr Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2004-04-27

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-04-27