Uchwała Nr VIII/92/03

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
GGSSS SGS
 • Uchwała Nr viiI/92/03

 • rady miejskiej w choroszczy

 1. 19 grudnia 2003 r.

  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
    poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) art. 10 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
    o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039) uchwala się, co następuje:

    1. 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Choroszcz:

      1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

       1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 440,00 zł;

       2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 820,00 zł;

       3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 930,00 zł.

      2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - wg poniższej tabeli:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

530,00

1150,00

13

14

720,00

1250,00

14

15

960,00

1380,00

15

1100,00

1510,00

Trzy osie

12

17

550,00

1180,00

17

19

740,00

1300,00

19

21

990,00

1420,00

21

23

1100,00

1610,00

23

25

1200,00

1800,00

25

1200,00

1800,00

Cztery osie i więcej

12

25

658,24

1200,00

25

27

760,00

1350,00

27

29

1041,63

1653,68

29

31

1653,68

2452,80

31

1653,68

2452,80

      1. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy
       o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie
       z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

       1. od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 780,00 zł;

       2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 930,00 zł;

       3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1290,00 zł.

      2. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy
       o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie
       z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - wg poniższej tabeli:

      3. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

       Stawka podatku ( w złotych)

       nie mniej niż

       mniej niż

       Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

       Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

       Dwie osie

       12

       18

       930,00

       1190,00

       18

       25

       1270,00

       1760,00

       25

       31

       1300,00

       1740,00

       31

       1412,33

       1937,76

       Trzy osie

       12

       40

       1246,03

       1722,97

       40

       1722,97

       2548,65

            1. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach
             i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 620,00 zł;

            2. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach
             i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - wg poniższej tabeli:

            3. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa przyczepa + pojazd silnikowy(w tonach)

             Stawka podatku ( w złotych)

             nie mniej niż

             mniej niż

             Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

             Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

             1.

             2.

             3.

             4.

             Jedna oś

             12

             18

             670,00

             780,00

             18

             25

             920,00

             1040,00

             25

             1100,00

             1200,00

             Dwie osie

             12

             28

             690,00

             820,00

             28

             33

             940,00

             1110,00

             33

             38

             1170,00

             1400,00

             38

             1450,00

             1699,87

             Trzy osie

             12

             38

             1150,00

             1280,00

             38

             1250,00

             1380,00

                  1. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

                   1. mniejszej niż 30 miejsc - 940,00 zł,

                   2. równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1650,00 zł.

                 1. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych
                  w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości:

                  1. dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 uchwały - odpowiednio:

                   1. - 380,00 zł,

                   2. - 760,00 zł,

                   3. - 860,00 zł.

                  1. dla środków transportowych, o któryh mowa w ust. 1 pkt 3 uchwały - odpowiednio:

                   1. - 720,00 zł,

                   2. - 880,00 zł,

                   3. - 1190,00 zł.

                  2. dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 uchwały - 520,00 zł;

                  3. dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 uchwały - odpowiednio:

                   1. - 860,00 zł,

                   2. - 1550,00 zł.

                1. Traci moc uchwała Nr II/17/02 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia
                 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
                 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 1, poz. 20) oraz uchwały: Nr III/41/03 z dnia
                 28 marca 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 36, poz. 814), Nr IV/59/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 45, poz. 968)

                2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

                3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia
                 w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

             • Przewodniczący Rady Miejskiej

             • w Choroszczy

             • mgr inż. Romuald Szydłowski

             4

             2003-12-09 13:59

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2004-01-19

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2004-01-19