Uchwała Nr VII/81/03

Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
UCHWAŁA Nr VII/ /03

UCHWAŁA NR VII/ 81 /03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 18 września 2003r.

w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 z 2000 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 Nr 80, poz. 717) w związku z wezwaniem przez Państwa Grażynę i Andrzeja Świderskich do usunięcia naruszenia prawa uchwala się, co następuje:

§ 1. Nie stwierdza się naruszenia prawa uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 4, poz. 70 ).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

2003-09-19 10:55:05

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-09-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-30