Uchwała Nr VII/79/03

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działek o Nr geod. 103, 104/18 i 104/19 położonych w Porosłach, gm. Choroszcz
UCHWAŁA Nr…………………

UCHWAŁA NR VII/ 79 /03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 18 września 2003r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działek o Nr geod. 103, 104/18 i 104/19 położonych w Porosłach, gm. Choroszcz.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 z 2000 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 Nr 80, poz. 717) , art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) uchwala się, co następuje:

  1. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w części dotyczącej działek o Nr geod. 103, 104/18 i 104/19 położonych w Porosłach gm. Choroszcz o łącznej powierzchni 0,6545ha, przeznaczonych Uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 4, poz. 70 ) pod rezerwę terenu pod drogę krajową Nr 8 Warszawa - Białystok - Granica Państwa, docelowo projektowaną jako dwu jezdniowa, kl. „S” o szerokości jezdni 7,0 m z utwardzonymi poboczami 2,0 m i dwukierunkowymi drogami serwisowymi kl. „D” po obu stronach drogi, zmieniając przeznaczenie tego obszaru pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych w tym handlu hurtowego, tereny urządzeń komunikacji samochodowej związane z parkowaniem i obsługą techniczną ruchu samochodowego oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone ustaleń planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki.

    1. Przedmiotem ustaleń planu będą następujące elementy:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemi;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną;

2. Załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu, stanowi integralną część niniejszej uchwały.

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

2003-09-16 13:03:56

1

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-09-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-30