Uchwała Nr VII/77/03

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz
UCHWAŁA Nr VI/67/03

UCHWAŁA NR VII/ 77 /03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 18 września 2003r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 z 2000 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 Nr 80, poz. 717), art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz. 717) uchwala się, co następuje:

  1. Przystępuje się do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Choroszcz,

  2. W studium uwzględnia się uwarunkowania, kierunki, obszary i granice określone w art. 10 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

2003-09-04 08:54:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-09-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-30