Uchwała Nr VII/75/03

Uchwała w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych i zleconych
Uchwała Nr

UCHWAŁA NR VII/ 75 /03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 18 września 2003 r.

w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych i zleconych

Na podstawie art.46 ust.5a ustawy z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz.414; Nr 106, poz.668; Nr 117, poz.756; Nr 162, poz.1118 ; z 1999 r. Nr 20, poz.170; Nr 79, poz.885; Nr 90, poz.1001; z 2000 r. Nr 12, poz.136; Nr 19, poz.238;z 2001r. Nr 72, poz.748; Nr 88, poz. 961; Nr 89, poz.973; Nr 111, poz. 1194; Nr 122, poz.1349; Nr 154, poz.1792; z 2003 r. Nr 7, poz.79 i Nr 44, poz.389) oraz art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.159; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717) uchwala się co następuje:

§ 1. Upoważnia się starszego pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy Panią Barbarę Kossowską do wydawania - w razie nieobecności kierownika MGOPS- decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej i innych zadań zleconych realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy - nie wymienionych w ustawie o pomocy społecznej, a wynikających z innych ustaw szczególnych.

§ 2. Upoważnia się starszego pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy Panią Barbarę Kossowską do wydawania - w razie nieobecności kierownika MGOPS - decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

2003-08-11 10:51:24

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-09-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-30