Uchwała Nr VII/74/03

Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy
Uchwała Nr

UCHWAŁA NR VII/ 74 /03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 18 września 2003 r.

w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, Nr 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) , uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/236/2001 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 listopada 2001roku w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Choroszczy, wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 10 po pkt.2kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 3-4 w brzmieniu:

„ 3) pomoc administracyjna pracownika socjalnego;

4) sprzątaczka.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

2003-08-11 11:19:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-09-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-30