Uchwała Nr VII/73/03

Uchwała w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli
§ 1

UCHWAŁA NR VII/ 73 /03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 18 września 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli.

Na podstawie art.37 b ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, Nr 1591; z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się diety sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli w wysokości 4% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239,z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080, Nr 154, poz. 1784, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1805) za udział w Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

§2. Dieta stanowi ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem mandatu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej i obejmuje zwrot kosztów podróży z miejsca stałego zamieszkania do miejsca obrad Rady Miejskiej i z powrotem.

§ 3. Dieta, o której mowa w § 1, przysługuje sołtysowi lub przewodniczącemu zarządu osiedla jeżeli uczestniczył w sesji od chwili jej otwarcia do chwili jej zamknięcia.

§ 4. W razie gdy sołtys lub przewodniczący zarządu osiedla jest jednocześnie radnym, za udział w Sesji Rady Miejskiej przysługuje mu jedna dieta.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/110/96 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie ustalenia diet sołtysom.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

2003-08-11 10:45:34

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-09-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-30