Uchwała Nr VII/72/03

Uchwała w sprawie nadania nazw ulic
Uchwała Nr

UCHWAŁA NR VII/ 72 /03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 18 września 2003 r.

w sprawie nadania nazw ulic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym dz.1605 na odcinku od ul. Aleja Niepodległości w kierunku ul. Mickiewicza nazwę ul. Wojska Polskiego.

2. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym dz.1614 i 1615 na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Batalionów Chłopskich nazwę ul. Armii Krajowej.

  1. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym dz.1595 na odcinku od ul. Aleja Niepodległości w kierunku ul. Mickiewicza nazwę ul. Batalionów Chłopskich.

  2. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym dz.634/6, 634/24 na odcinku od ul. Powstania Styczniowego do ul. 3-go Maja nazwę ul. Sportowa.

  3. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym dz.1546/4, 635/54, 635/49, 632/15, 635/44, 635/32 na odcinku od ul. 3-go Maja w kierunku ul. Słowackiego nazwę ul. Rumiankowa.

  4. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym dz.635/59, 635/52, 635/57, 635/47, 632/26 na odcinku od ul. Rumiankowej do ul. Chabrowej nazwę ul. Konwaliowa.

  5. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym dz.632/32, 635/42, 635/38 na odcinku od ul. 3-go Maja w kierunku ul. Słowackiego nazwę ul. Chabrowa.

  6. Nadaje się istniejącej ulicy położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym dz.61/12 i 61/6 na odcinku od ul. Aleja Niepodległości do ul. Wędkarskiej nazwę ul. Mieczysława Sarosieka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

2003-09-03 13:24:44

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-09-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-30