Uchwała Nr VII/69/03

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy
GGSSS SGS
 • uchwała nr vii/69/03

 • rady miejskiej w choroszczy

 1. 18 września 2003 r.

  • w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874) uchwala co następuje:

    1. Wprowadza się zmianę w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmujących zmianę dotacji:

      1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 149 zł

        • dz. 751 rozdz. 75108 § 201 - 9 149 zł.

    2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 149 zł

      • dz. 751 rozdz.75108 § 4110 - 181 zł

§ 4120 - 15 zł

§ 4210 - 4 853 zł

§ 4300 - 4 100 zł.

    1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

      1. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 410 000 zł

        • dz. 756 rozdz. 75616 § 032 - 410 000 zł.

    2. zwiększa się plan dochodów o kwotę 410 000 zł

      • dz. 756 rozdz. 75616 § 031 - 385 000 zł

§ 033 - 25 000 zł.

    1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

      1. zwiększa się dochody ponadplanowe o kwotę 335 060 zł

        • dz. 700 rozdz. 70005 § 084 - 335 060 zł.

    2. zmniejsza się wydatki o kwotę 107 550 zł

      • dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 15 000 zł (kanalizacja deszczowa w ul. Ks. Pieściuka)

      • dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 - 92 550 zł (rezerwa celowa oświatowa).

  1. zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 442 610 zł

    • dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 - 10 000 zł

§ 4300 - 5 000 zł

§ 6050 - 160 060 zł (ul. Żółtkowska 108 060 zł, droga Kościuki-Zaczerlany 52 000 zł)

        • dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 - 10 000 zł

§ 6050 - 60 000 zł

        • dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 - 20 000 zł

        • dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 - 40 000 zł

§ 4300 - 15 000 zł

        • dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - 77 200 zł

§ 4300 - 15 350 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy

§ 4210 - 10 000 zł

§ 4300 - 10 850 zł

Szkoła Podstawowa w Barszczewie

§ 4210 - 7 500 zł

Szkoła Podstawowa w Rogowie

§ 4210 - 17 700 zł

§ 4300 - 800 zł

Szkoła Podstawowa w Kruszewie

§ 4210 - 29 000 zł

§ 4300 - 3 700 zł

Szkoła Podstawowa w Złotorii

§ 4210 - 13 000 zł

        • dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 - 30 000 zł (kanalizacja sanitarna).

§ 4. W uchwale Nr III/32/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. wprowadza się następującą zmianę:

 1. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 1. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązania w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 4 000 000 zł.”

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

        • plan dochodów - 14 948 490 zł

        • plan wydatków - 14 948 490 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miejskiej w Choroszczy

 • mgr inż. Romuald Szydłowski

  1. Nr 1

   1. do Uchwały Nr VII/69/03

   2. Rady Miejskiej w Choroszczy

   3. z dnia 18 września 2003 r.

  • objaśnienia.

   • Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z dnia 28.08.2003 r. Nr DBŁ.3101-5-3/6/03 w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP - w wys. 9 149 zł.

Uzyskane dochody ponadplanowe z tytułu sprzedaży działek w wys. 335 060 zł przeznaczono na:

        • budowę ul. Żółtkowskiej - 108 060 zł,

        • budowę drogi Kościuki - Zaczerlany - 52 000 zł,

        • szacunki i podziały działek - 10 000 zł,

        • wykup gruntów pod drogi - 60 000 zł,

        • opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania terenu i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - 20 000 zł,

        • wymianę okien i kaloryferów w pozostałej części budynku urzędu oraz wykonanie elewacji zewnętrznej - 55 000 zł,

        • budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, Kościuszki, Zastawie i Ks. Pieściuka - 30 000 zł.

Zmniejszono wydatki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Pieściuka - 15 000 zł i przeznaczono na bieżące remonty dróg.

Rezerwę celową w wys. 92 550 zł przeznaczono na:

      1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy

        • przeprowadzenie remontu budynku - 10 000 zł i prowadzenie chóru szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych - 10 850 zł.

        • Szkoła Podstawowa w Barszczewie

                • remont trzech sal i zakup opału - 7 500 zł.

                • Szkoła Podstawowa w Rogowie

                        • malowanie pokrycia dachowego, wykonanie wentylacji grawitacyjnej w sanitariatach i zakup opału - 18 500 zł.

                      1. Szkoła Podstawowa w Kruszewie

                        • remont pieca c.o., kotłowni, wykonanie przyłącza wodociągowego, przygotowanie sali GCI i zakup opału - 32 700 zł.

                        • Szkoła Podstawowa w Złotorii

                                • zakup opału - 13 000 zł.

                         • Przewodniczący

                         • Rady Miejskiej w Choroszczy

                         mgr inż. Romuald Szydłowski

                         03-09-18 09:19:14

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-09-30

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-09-30