Uchwała Nr XX/160/09

UCHWAŁA NR XX/160/09

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 2 marca 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy Partnerstwa ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi w celu realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Na podstawie, art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458), art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę zawarcia umowy Partnerstwa ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi w celu realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

§ 2. Warunki realizacji zadania określone są w Umowie Partnerstwa, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

Załącznik do uchwały Nr XX/160/09

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 2.03.2009 r.

Umowa Partnerstwa

Zawarta w dniu ………………………… 2009 r. w Łapach pomiędzy

Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi z siedzibą w Łapach, z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego………………………………….., NIP…………………. , Regon ……………………. , zwanym dalej Wnioskodawcą (Liderem) reprezentowaną przez:

1) Romana Czepe – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

oraz

2) Andrzeja Jurczaka – Członka Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

a Gminą ………. zwaną dalej Partnerem z siedzibą w ……………………………………………, NIP………………….. , Regon…………………., reprezentowaną przez:

1) ……………………………………………… – Wójta/Burmistrza Gminy …….

przy kontrasygnacie ………………………….. – Skarbnika Gminy ……

a Gminą ………. zwaną dalej Partnerem z siedzibą w ……………………………………………, NIP………………….. , Regon…………………., reprezentowaną przez:

2) ……………………………………………… – Wójta/Burmistrza Gminy …….

przy kontrasygnacie ………………………….. – Skarbnika Gminy ……

Rozdział I

cel partnerstwa

§ 1

1. Celem głównym Partnerstwa jest zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym działającym na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi poprzez przygotowanie i realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IX, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, zwanego dalej Projektem.

2. Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się podjąć starania celem, których będzie przygotowanie i realizacja inwestycji polegających na zmniejszeniu zużycia energii w sektorze publicznym.

3. Projekt przewiduje realizację następujących działań i zadań inwestycyjnych:

3.1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie ….

a) Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w budżecie

b) Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w budżecie

c) Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w budżecie

d) Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w budżecie

3.2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie….

a) Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w budżecie

b) Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w budżecie

c) Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w budżecie

d) Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w budżecie

3.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie….

a) Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w budżecie

b) Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w budżecie

c) Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w budżecie

d) Nazwa zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami w budżecie

3.4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie….

3.5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie….

3.6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Białostockiego położonych na obszarze Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

Rozdział II

Zadania i obowiązki Partnerów w związku z realizacją projektu

§ 2

Zadania i obowiązki Lidera Projektu

Działając jako Lider Projektu, a także wykonując zadania merytoryczne w projekcie jako Partner zobowiązuje się do:

1. zlecenia i/lub wykonania opracowań niezbędnych do złożenia projektu w ramach konkursu do współfinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IX, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,

2. złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, w terminie wymaganym przez właściwą instytucję,

3. podpisanie umowy o finansowanie oraz występowanie we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy i projektem,

4. monitorowania oraz przestrzegania prawidłowości i terminowości realizowania projektu,

5. reprezentowania Partnerstwa, w tym utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z instytucją wdrażającą, zarządzającą i pośrednicząca,

6. podejmowania wszelkich działań jakie wymagane są od Partnera zmierzających do realizacji projektu, w tym do realizowania postanowienia umowy o finansowanie projektu oraz właściwej sprawozdawczości.

§ 3

Zadania i obowiązki Partnerów Projektu

1. Partnerów zobowiązuje się do (z zastrzeżeniem pkt. 2):

1) wykonania i dostarczenia w wymaganym terminie audytów, kosztorysów, projektów budowlanych oraz wszelkich pozwoleń i innych decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania dofinansowania obowiązujących na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IX, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

2) podejmowania wszelkich działań jakie wymagane są od Partnera zmierzających do realizacji projektu, w tym do realizowania postanowienia umowy o finansowanie projektu oraz właściwej sprawozdawczości,

3) partycypacji w kosztach ogólnych, a w szczególności kosztach wykonania wniosku aplikacyjnego i innych wymaganych przez Instytucję Wdrażającą dokumentów, proporcjonalnie do planowanego dofinansowania danej części inwestycji, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia,

4) zapewnienia wymaganego wkładu własnego do projektu (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia),

5) zapewnienie prawidłowej rzeczowej realizacji i ponoszenie wydatków kwalifikowanych dla zadań zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia, w tym przeprowadzenie procedury przetargowej i zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2. Szczegółowy zakres zadań przypisanych partnerom w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego określa załącznik nr 1 do Porozumienia

Rozdział III

Plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansami

§ 4

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu oraz cząstkowe plany finansowe w podziale na poszczególnych Partnerów stanowią załączniki nr 1 do niniejszej umowy.

2. Kwoty zostały określone na podstawie aktualnych kosztorysów i określają maksymalną kwotę inwestycji.

§ 5

1. Odpowiedzialność za zarządzanie finansowe projektem ponosi Lider Projektu, który reprezentowany jest przez Koordynatora Projektu, realizującego swoje zadania w porozumieniu z Radą Partnerów.

2. Każdy z Partnerów samodzielnie podejmuje decyzje finansowe w zakresie swojej części budżetu i ponosi za te decyzje odpowiedzialność.

3. Partnerzy będą realizować zadania w szczególności w zakresie nadzoru nad prawidłowością i terminowością realizacji rzeczowej Projektu oraz spójności promocji.

4. Partnerzy odpowiedzialni są za przeprowadzenie procedury przetargowej dla zadań, za które są odpowiedzialni.

§ 6

Partnerzy zgodnie ustalają co następuje:

1) środki finansowe projektu trafiają na konto bankowe Lidera Projektu,

2) partnerzy dla potrzeb projektu założą wyodrębnione subkonta bankowe,

3) Lider upoważnia Partnerów do ponoszenia wydatków kwalifikowanych dla zadań zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia,

4) uruchomienie środków od Lidera do Partnerów (przelanie na wskazane subkonta) odbywa się na takich samych zasadach jak finansowanie Projektu przez Instytucję Zarządzającą,

5) po wydatkowaniu środków i po zakończeniu każdego działania Partner niezwłocznie przekazuje Liderowi raporty finansowe i merytoryczne, zgodne z wymaganiami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IX, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w terminie umożliwiającym Liderowi sporządzenie prawidłowej zbiorczej sprawozdawczości,

6) uruchomienie środków od Lidera do Partnerów odbywa się po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą dokumentacji księgowej kosztów oraz działań ich dotyczących.

§ 7

Partnerzy zgodnie ustalają zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych wg następujących punktów:

1) każdy z Partnerów prowadzi wyodrębnioną księgowość swojej części Projektu,

2) dla potrzeb Projektu u Lidera wyodrębniona zostanie zbiorcza księgowość pozwalająca na transparentne rozliczenie całości przedsięwzięcia,

3) partnerzy będą przekazywać wraz z raportami, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów księgowych ujętych w raportach,

4) strony zobowiązują się konsultować i uzgadniać między sobą raporty w okresach miesięcznych,

5) strony zobowiązują się do modyfikowania na forum Rady Partnerów powyższych zasad, tak, aby możliwym było uzyskanie w każdej chwili szczegółowego raportu w zakresie przychodów i poniesionych kosztów w ramach Projektu,

6) każdy z Partnerów wyraża gotowość udostępnienia dokumentów źródłowych i udzielania informacji Liderowi Projektu.

Rozdział IV

Zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie

§ 8

1. Komunikację i przepływ informacji w Partnerstwie zapewnia Koordynator.

2. Komunikacja odbywać się będzie za pomocą różnego rodzaju technicznych środków łączności oraz spotkań bilateralnych i posiedzeń Rady Partnerów.

3. Koordynator wyznaczony zostanie przez Lidera Projektu.

4. Organ wykonawczy każdego z podmiotów reprezentuje Partnera osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika.

5. Rada Partnerów odbywać będzie systematyczne spotkania, pozwalające na sprawną realizację projektu i rozwiązywanie pojawiających się problemów, przynajmniej raz w miesiącu.

6. Podczas spotkań poprzedzających złożenie wymaganych sprawozdań Rada dokona oceny postępów projektu i zaproponuje Koordynatorowi Projektu rozwiązania dla kwestii kluczowych wymagających wsparcia ze strony wszystkich Partnerów.

Rozdział V

Zasady podejmowania decyzji w partnerstwie

§ 9

1. W partnerstwie kompetencje decyzyjne wykonuje Koordynator Projektu wraz z Radą Partnerów.

2. Wszelkie decyzje strategiczne mające wpływ na realizację projektu podejmuje Zespół opisany w pkt. 1 niniejszego paragrafu. O ile w umowie partnerstwa, wytycznych dot. Funduszy Strukturalnych UE, Programach Operacyjnych lub przepisach prawa nie ma wskazanych kompetencji innego podmiotu, to kompetencje te wykonuje Rada Partnerów.

3. Pracom Rady Partnerów przewodniczy Koordynator.

4. Rada Partnerów podejmuje decyzje w drodze konsensusu. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu, decyzje podejmowane są kwalifikowaną większością 2/3 składu Rady Partnerów.

5. Rada Partnerów wykonuje swoje zadania nieodpłatnie.

6. Członków rady wskazuje organ decyzyjny poszczególnych partnerów projektu.

7. W skład Rady Partnerów wchodzą:

1) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – …. osób,

2) Koordynator projektu – 1 osoba

8. Rada rozpoczyna pracę z dniem podpisania porozumienia, a kończy z dniem ostatecznego rozliczenia finansowego projektu przez właściwą instytucję.

9. Skład osobowy Rady Partnerów określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

10. W przypadku zmiany składu osobowego konieczne jest pisemne poinformowanie Koordynatora.

Rozdział VI

Sposób monitorowania i kontroli projektu

§ 10

1.Monitorowanie i kontrola Projektu zapewniona jest przez Radę Partnerów.

2.Na posiedzeniach rozpatruje się:

1)sprawozdania merytoryczne poszczególnych Partnerów dotyczącego zaawansowania przebiegu Projektu,

2)sprawozdania finansowe dotyczące zaawansowania planu finansowego Projektu,

3)dokumenty przygotowywane dla Instytucji Wdrażającej.

3.Wnioski wynikające z przebiegu Projektu są wdrażane przez Koordynatora i Radę Partnerów.

§ 11

1. Odpowiedzialność finansową za realizację projektu ponosi Lider, z zastrzeżeniem pkt. od 2 do 3 niniejszego paragrafu.

2. Każdy partner ponosi skutki finansowe zależnie od przyczynienia się do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Każdy z Partnerów odpowiada za całość przypisanych mu zadań wynikających z zakresu określonego w §3 niniejszego porozumienia.

§ 12

1. Strony zobowiązują się do prowadzenia spójnej promocji projektu poprzez:

1)opracowania i realizowania wspólnej strategii promocji,

2)opracowanie wzorów tablic informacyjnych, oraz innych środków promocji.

2. Monitoring Projektu będzie prowadzony na podstawie harmonogramu realizacji Projektu, który strony wspólnie sporządziły.

3. Lider oraz partnerzy zobowiązani są do zapewnienia archiwizacji dokumentów projektu po jego zakończeniu, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozdział VII

SPOSÓB ZAPEWNIENIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

§ 13

1.Strony zobowiązują się do zapewnienia trwałości projektu przez okres pięciu lat po zakończeniu realizacji projektu poprzez nie poddanie zgłoszonych do projektu inwestycji zasadniczym modyfikacjom mającym wpływ na ich charakter, warunki ich realizacji oraz zmieniającym ich funkcje na niezgodne z wytycznymi kwalifikującymi projekt do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu XI Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

2.Sposób zapewnienia trwałości zostaje określony zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Rozdział VIII

PRZEPISY POZOSTAŁE I KOŃCOWE

§ 14

Każda zmiana warunków umowy lub jej uzupełnienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowa wygasa z upływem czasu, na jaki została zawarta lub gdy zajdą okoliczności, których Partnerzy nie mogli przewidzieć przy zawieraniu umowy, za które nie ponoszą odpowiedzialności, a które w sposób trwały uniemożliwiają dalsze jej wykonywanie, w szczególności decyzje władz administracyjnych.

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

1)przepisy kodeksu cywilnego,

2)dokumenty regulujące działanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IX, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

2. Tytuły poszczególnych paragrafów umowy czy rozdziałów mają wyłącznie charakter redakcyjny i nie mogą być wykorzystywane dla interpretacji postanowień niniejszej umowy.

§ 14

1. Strony dążyć będą w drodze negocjacji do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

2. W razie, gdyby polubowne rozwiązanie zaistniałego między stronami sporu okazało się niemożliwe, zostanie on poddany rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Lidera Projektu.

§ 18

1. Umowa zostaje zawarta na okres przygotowania i realizacji projektu.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 19

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

§ 20

Umowę sporządzono w ….. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jednym dla Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IX, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Podpisano w imieniu i przez:

Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi –

Gminy…..

Gminy ……

Gminy…….

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (tabela zbiorcza, to co zostało przekazane przez Projekt Optimum)

Załącznik nr 2 Skład Rady Partnerów

LP

Imię i nazwisko

Stanowisko

Wójt/Burmistrz

Wójt/Burmistrz

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Koordynator projektu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2009-03-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-03-03