Uchwały podjęte na XXIV Sesji w dniu 28.04.2006

UCHWAŁA NR XXIV/234/06

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Choroszczy z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 182 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Choroszczy z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

§ 2. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Choroszczy z wykonania budżetu za 2005 rok.

§ 3. Przekazuje się niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UCHWAŁA NR XXIV/235/06

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 82 ust. 1, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184,
art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. z 2006 r. Nr 169 poz. 1420) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków obejmujących zmianę subwencji ogólnej:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 159 zł

dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – 6 159 zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 159 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 – 6 159 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1) Zwiększa się plan dochodów ponadplanowych o kwotę 20 902 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 0870 – 20 902 zł

2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 719 948 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

dz. 700 rozdz. 70095 § 6299 – 1 719 948 zł

3) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 666 977 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – 926 127 zł

dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 – 1 719 948 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 – 10 902 zł

dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 – 10 000 zł

§ 3. Wprowadzić zmianę w klasyfikacji dochodów budżetowych:

dz. 801 rozdz. 80110 § 6090 – 200 000 zł, zmienia się na

dz. 801 rozdz. 80110 § 6290 – 200 000 zł

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na realizację w 2006 r. po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1.) Plan przychodów i rozchodów na 2006 r. po wprowadzonych zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

plan dochodów – 23 336 779 zł

plan wydatków – 27 561 460 zł

Zwiększony deficyt budżetu o kwotę 926 127 zł będzie pokryty zaciągnięciem pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Romuald Szydłowski


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/235/06

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2006 ROKU

w zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego

i jego realizacji

Rok rozp. zadań

zakoń.

Wartość kosztor. zadań

Dotych. ponies. wydatki

Środki wynikaja- ce z planów na

2006 rok

W tym

Wykonanie systemem gospod. przez ZECWiK

Ogółem środki na inwestycje

Wydatki do poniesienia po 2006 r.

środki wł. budżet

śr.

z

f. cel.

dot. bezw.

kredyt pożyczka

Inne środki do pozyskania

Środki UE

Inne źródła

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. ZADANIA KONTYNUOWANE

1. Hala sportowa przy gimnazjum

2002

2007

3 537 229

1 210 205

828 014

628 014

200 000

828 014

1 499 010

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego

2006

2007

209 084

193 500

193 500

193 500

15 584

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 6266 Krupniki - Klepacze

2004

2006

1 578 830

34 855

1 543 975

385 994

1 157 981

1 543 975

4. Przebudowa układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi ul. Powstania Styczniowego, ul. Ogrodowa, droga Dzikie – Kol. Dzikie

2005

2007

5 218 969

2 108 281

2 652 070

903 061

1 515 808

233 201

2 652 070

458 618

5. Regionalna Izba Tradycji w Kruszewie

2005

2006

119 141

9 516

109 625

21 925

87 700

109 625

6. Przebudowa drogi powiatowej Barszczewo-Ogrodniki

2005

2006

682 564

362 564

320 000

320 000

320 000

7. Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali i kompleksu świetlicowo - żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy

2005

2006

1 256 584

242 795

506 159

506 159

506 159

507 630

8. Dokumentacja na kanalizację sanitarną Klepacze, Krupniki, Porosły, Kol. Porosły, Łyski i Jeroniki

2005

2006

205 638

125 638

80 000

80 000

80 000

9. Dokumentacja na kanalizację sanitarną Al. Niepodległości, Mickiewicza, Nowosiółki

2005

2006

50 647

45 847

4 800

4 800

4 800

10. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Powstania Styczniowego

2005

2006

197 925

147 925

50 000

50 000

50 000

11. Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej w Choroszczy

2004

2008

12 500 000

259 116

2 646 075

926 127

1 719 948

2 646 075

9 594 809

II ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE

1. Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada

2006

200 000

200 000

200 000

200 000

2. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolejowej w Klepaczach

2006

15 000

15 000

15 000

15 000

3. Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów, w tym:

2006

15 000

15 000

15 000

15 000

- Oliszki - Kol. Oliszki

10 000

10 000

10 000

10 000

- kol. Porosły

5 000

5 000

5 000

5 000

4. Wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych

2006

52 000

52 000

52 000

52 000

5. Przebudowa stropu i dachu budynku Nr 8 Zespołu dawnej Fabryki Włókienniczej Moesów

2006

230 000

230 000

230 000

230 000

6. Termomodernizacja budynku Nr 8 Zespołu dawnej Fabryki Włókienniczej Moesów

2006

650 000

650 000

250 000

400 000

650 000

7. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Choroszczy

2006

135 000

135 000

27 399

107 601

135 000

8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii

2006

290 000

290 000

60 995

229 005

290 000

9. Zakup samochodu

2006

90 000

90 000

90 000

90 000

III INNE

1. Wykup gruntów

2006

100 000

100 000

100 000

100 000

2. Zakupy inwestycyjne-komputer

2006

20 000

20 000

20 000

20 000

Razem

27 353 611

4 546 742

10 731 218

4 153 847

200 000

1 662 733

4 481 437

233 201

10 731 218

12 075 651

ZałącznikNr1 ado Uchwały Nr XXIV/235/06 Rady Miejskiej w Choroszczyz dnia 28 kwietnia 2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 r. przy współfinansowaniu ze środków z funduszy strukturalnych

w zł.

Lp.

Nazwa zadania

Środki wynikające z planów

na 2006 r.

Środki

własne budżetu

Dofinansowanie z funduszy strukturalnych

Nazwa Funduszu

Nazwa programu

1.

Przebudowa drogi gminnej Nr 6266 Krupniki-Klepacze

1 543 975

385 994

1 157 981

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2.

Przebudowa układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi ul. Powstania Styczniowego, ul. Ogrodowa, Dzikie-Kol. Dzikie

2 652 070

903 061

1 749 009

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego

3.

Regionalna Izba Tradycji w Kruszewie

109 625

21 925

87 700

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

4.

Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej

2 646 075

926 127

1 719 948

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Razem

6 951 745

2 237 107

4 714 638


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/235/06

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

plan przychodów i rozchodów na 2006 r.

w zł.

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota

I

Przychody ogółem

4 488 672

w tym:

1. nadwyżka z lat ubiegłych

-

2. wolne środki

355 691

3. kredyty długoterminowe

1 726 854

4. pożyczki

926 127

5. spłaty pożyczek udzielonych

-

6. przychody z prywatyzacji majątku gminy

-

7. sprzedaż papierów wartościowych-emisja obligacji

1 480 000

8. kredyt krótkoterminowy

-

II

Rozchody ogółem

263 973

w tym:

1. spłaty kredytów długoterminowych

198 573

2. spłaty pożyczek długoterminowych

65 400

3. pożyczki udzielone

-

4. wykup papierów wartościowych

-

5. spłata kredytu krótkoterminowego

-

Informacje uzupełniające:

I. Przeznaczenie wolnych środków – 263 973 zł

– spłata kredytów i pożyczek długoterminowych – 263 973 zł

II. Pokrycie deficytu budzetowego – 4 224 681 zł

– kredyt długoterminowy – 1 726 854 zł

– pożyczka – 926 127 zł

– przychody ze sprzedaży papierów wartosciowych – 1 480 000 zł

– wolne środki – 91 700 zł

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIV/235/06

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2006 r.

w zł.

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.

1 461 948

1

Emisja papierów wartościowych

-

2

Zaciągnięte kredyty

1 363 222

3

Zaciągnięte pożyczki

98 100

4

Przyjęte depozyty

-

w tym: depozyty zbywalne

-

5

Zobowiązania wymagalne:

626

a. z tytułu poręczeń i gwarancji

-

b. jednostek budżetowych

-

w tym z tytułu:

- dostawy towarów i usług

-

- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

-

c. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

-

II

Planowane zwiększenie długu w 2006 r.

4 132 981

1

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterm.

1 726 854

2

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

-

3

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

926 127

4

Emisja papierów wartościowych

1 480 000

5

Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 r.

-

a. jednostek budżetowych

-

b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

-

Wartość długu ogółem ( I + II )

5 594 929

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.

264 599

1

Kwoty spłaconych rat kredytów

198 573

2

Kwoty spłaconych rat pożyczek

65 400

3

Kwoty zwróconych ( rozliczonych ) depozytów

-

4

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

626

5

Kwota spłaconego kredytu krótkoterminowego

-

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. I + II – III

5 330 330

V

Planowane dochody na 2006 r.

23 321 967

% (IV : V)

22,86

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIV/235/06

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

OBJAŚNIENIA

Zwiększenia planu dochodów w zakresie otrzymanej subwencji o kwotę 6 159 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.03.2006 r. Nr ST3- 4820 – 5/2006 r. informującego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych.

Powyższą kwotę przeznaczono na wyposażenie sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy.

Dochody ponadplanowe w wys. 20 902 zł uzyskano ze sprzedaży spycharki należącej do OSP Klepacze i przeznaczono na remont świetlicy OSP w Klepaczach.

Zwiększono także dochody z tytułu planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej środków na dofinansowanie modernizacji kotłowni miejskiej w wysokości 1 719 948 zł.

Wydatki inwestycyjne na modernizację kotłowni miejskiej zwiększa się o 2 646 075 zł, w tym kwota 926 127 zł będzie pozyskana w drodze pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

UCHWAŁA Nr XXIV/236/06

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 kwietnia 2006 r. r.

w sprawie zmiany wieloletnich programów inwestycyjnych oraz limitów wydatków na ich realizację.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr17, poz.128), art.166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, Nr 169, poz. 1420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały Nr XIX/163/05 Rady Miejskiej
w Choroszczy z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wieloletnich programów inwestycyjnych oraz limitów wydatków na ich realizację, zmienionych uchwałami o numerach: XVIII/180/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz XIX/184/05 z dnia
4 lipca 2005 r. i nr XX/198/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 października 2005 r.
w sprawie zmiany ustalenia wieloletnich programów inwestycyjnych oraz limitów wydatków na ich realizację – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Załącznik do ściągnięcia - w załączeniu pod informacją główną

UCHWAŁA NR XXIV/237/06

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz oraz zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) uchwala się,
co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia
27 grudnia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 4 poz. 70) w części dotyczącej :

1) w obrębie ewidencyjnym wsi Barszczewo :

- działki o Nr geod. 74/1 i 74/2 – granice obszaru określono na załączniku Nr 1;

2) w obrębie ewidencyjnym wsi Kruszewo :

- obszar położony na południe od drogi powiatowej o Nr geod. 414/3 – granice obszaru określono na załączniku Nr 2,

3) w obrębie ewidencyjnym wsi Złotoria :

- obszar położony na południe od drogi gminnej o Nr geod. 558/1 – granice obszaru określono na załączniku Nr 3;

4) w obrębie ewidencyjnym wsi Żółtki :

- działki o Nr geod. 514 i 515 – granice obszaru określono na załączniku Nr 4;

2. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego będą następujące elementy :

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Załączniki graficzne przedstawiające granice obszaru objętego projektem planu, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. W załącznikach 1-67 do uchwały Nr XVIII/175/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz wyrazy „do uchwały Nr XVIII/174/05” zastępuje się wyrazami „do uchwały Nr XVIII/175/05”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Załączniki graficzne do wglądu w biurze Rady

UCHWAŁA NR XXIV/238/06

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 16 poz.1568 z 2004r., Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz.1203 z 2005r., Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1457 z 2006r., Nr 17 poz.128) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147poz.1231,Nr 167 poz.1372 z 2003r,
Nr 80 poz,719, Nr 122 poz. 1143 z 2004r. , Nr 29 poz.257 Nr 99 poz.1001, Nr 152 poz. 1597,
Nr 273 poz,2703 z 2005r., Nr 23 poz.186, Nr 132 poz.1110, Nr 155 poz.1298, Nr 179 poz.1485) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W § 6 załącznika do Uchwały Nr XXIII/223/06 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 marca 2006 r. stanowiącego gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów aklkoholowych na rok 2006:

1) w ust. 1 po wyrazach „w wysokości 60zł” skreśla się wyrazy „przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia”;

2) uchyla się ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Uchwała Nr XXIV/239/06

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Na podstawie 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806,z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 16 poz.1568 z 2004r., Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz.1203 z 2005r., Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1457 z 2006r., Nr 17 poz.128), art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz.593, Nr 99, po.1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz.1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1487, Nr 180, poz. 1493), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz.1420) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 7 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVI/236/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia
28 listopada 2001 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Choroszczy, po pkt.6 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt. 7
w brzmieniu:

7) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

UCHWAŁA NR XXIV/240/06

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie apelu do władz Powiatu Białostockiego o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 64,
poz. 593, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128), uchwala się, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze liczne skargi mieszkańców Gminy Choroszcz na katastrofalny stan dróg powiatowych po sezonie zimowym 2005/2006 Rada Miejska w Choroszczy wzywa władze Powiatu Białostockiego o podjęcie działań zmierzających do wyremontowania dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz, a w szczególności dróg: szosa Białystok-Kruszewo, szosa Kruszewska-Oliszki, ul. Kolejowa w Klepaczach, ul. Mickiewicza i Al. Niepodległości
w Choroszczy.

§ 2. Uznając jednak, że doraźne remonty faktycznie nie rozwiązują problemu, Rada Miejska
w Choroszczy wzywa władze Powiatu Białostockiego do kompleksowej modernizacji istniejących dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Choroszczy

mgr inż. Romuald Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2006-05-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2006-05-08