Posiedzenie XXXVI Sesji i Komisji Rady

Informacja o XXXVI  Sesji Rady Miejskiej VII Kadencji

Informuję, że w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
ul. Sienkiewicza 29 w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, w dniu 19 czerwca 2018 r.  o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Choroszczy:

Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych -

Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa -

Tematem obrad Komisji będą sprawy ujęte w porządku obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy w tym:        a)zapoznanie się z:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,

- sprawozdaniem finansowym za 2017 rok,

- informacją o stanie mienia gminy,

- opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,

c) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Choroszczy za 2017 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Choroszczy.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn. „Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji” Spółka
  z o.o. z siedzibą w Choroszczy, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Choroszcz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębów Klepacze, Turczyn i Krupniki.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu M-G OPS w Choroszczy.
 9. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rady z działalności w roku 2017:

- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

- Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

- Przewodniczącego Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jeżerys - Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

Data wytworzenia: 2018-06-13

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-06-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-06-13