Or – V.271.44.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Choroszcz 12.10.2017 r

Or – V.271.44.2017

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2017 r  poz. 1579 ze zm.) zwanej  w dalszej części „ustawą” Gmina Choroszcz zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic (gminnych oraz powiatowych) na terenie miasta i gminy Choroszcz w sezonie zimowym 2017/2018 - zadanie nr 1, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty którą złożyły Usługi Transportowo Sprzętowe Małgorzata Dojlida 16-070 Choroszcz ul. Świerkowa 3. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.

Podstawą  wyboru oferty jest łączna ilość punktów  w kryterium  jakim było: najniższa cena brutto oferty, najdłuższy termin płatności faktury i najkrótszy czas reakcji Wykonawcy na podstawienie sprzętu zastępczego.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena –

60 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

termin płatności faktury - 10 pkt

Czas reakcji Wykonawcy podstawienia na sprzętu zastępczego – 30 pkt.

łączna ilość  punktów w kryterium cena+ termin płatności faktury + czas reakcji

1.

   Usługi Transportowo Sprzętowe Małgorzata Dojlida          

  16-070 Choroszcz                                     ul. Świerkowa 3

60 pkt.

10 pkt.

   30 pkt.

100 pkt.

2.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Choroszczy 

16-070 Choroszcz ul. Zastawie I/22

59,96 pkt.

3 pkt.

30 pkt.

92,96 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Gmina Choroszcz informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

           Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

    mgr inż. Grzegorz Gabrian

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki

Data wytworzenia: 2017-10-12

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-10-12

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-10-12