Or – V.271.42.2017 Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Choroszcz 12.10.2017 r

Or – V.271.42.2017

 

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Budowa drogi Choroszcz-Jeroniki-Łyski”

 

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)  w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

 

Zapytanie brzmiało:

 

  1. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami, na których będzie realizowana przedmiotowa inwestycja.

Odp. Tak, Zamawiający posiada prawo do terenu, na którym przewidziana jest realizacja inwestycji.

 

  1. Zgodnie z decyzją WZM.OTB.4022/284/16 z dnia 2016.10.04 w należy przewidzieć usunięcie kolizji drenaży. Prosimy o wskazanie, gdzie w przedmiarach zostały ujęte niniejsze prace. Jeżeli nie zostały ujęte, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Zamawiający informuje, że zbieracz drenarski występuje w Łyskach i przechodzi pod projektowaną drogą gminną ok. km 2+941, urządzenie drenarskie nie koliduje z rozwiązaniami projektowymi. Na etapie realizacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej należy zbieracz zabezpieczyć w taki sposób aby nie doszło do jego uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia drenu należy przewidzieć jego odbudowę. Inne urządzenia drenarskie nie występują na przedmiotowym odcinku drogi gminnej. W załączeniu rysunki pokazujące przebieg zbieracza.

 

  1. Prosimy o odpowiedź, kto poniesie koszty archeologa i jego pracowników, którzy przed wejściem w pas drogowy Wykonawcy będą na działkach wskazanych w opinii Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku nr Z.5152.509.2016.JK prowadzić badania archeologiczne.

Odp. Zamawiający informuje, iż warunki zawarte w opinii Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku nr Z.5152.509.2016.JK nie nakładają obowiązku prowadzenia badań archeologicznych przed wejściem w pas drogowy, a jedynie prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

 

  1. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić jedynie nadzór archeologa podczas prowadzenia przez siebie robót ziemnych na pozostałych działkach nie wskazanych w opinii a objętych inwestycją.

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z warunkami zawartymi w opinii Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku nr Z.5152.509.2016.JK prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru należy wykonać w obszarze wskazanym w treści opinii.

 

  1. Kto ponosi koszty badań archeologicznych w przypadku wykrycia jakiegoś przedmiotu ważnego historycznie na pozostałych działkach nie objętych opinią Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku nr Z.5152.509.2016.JK.

Odp. Zamawiający informuje, że we wskazanym przypadku koszty będą ponoszone zgodnie z zasadami określonymi w treści pkt. 1.5.14 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

 

  1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy Projektem Zagospodarowania Terenu załączonym do Projektu Budowlanego a Projektu Wykonawczego jak również z Wykazem Robót na Zjazdach prosimy o usuniecie niezgodności pomiędzy tymi dokumentami. Zjazdy, które są wrysowane na PZT w PB nie są wrysowane w PW, a w Wykazie Robót na Zjazdach są wpisane zjazdy bez podania lokalizacji. Pragniemy o jednoznaczne wskazanie, które zjazdy są ujęte niniejszym postępowaniem i pozwoleniem na budowę.

 

Odp. Zamawiający informuje, iż zjazdy pokazane na Projekcie Zagospodarowania Terenu są objęte pozwoleniem na budowę i te zjazdy należy wykonać. W przypadku rozbieżności pomiędzy PZT a innymi  dokumentami miarodajny jest Projekt Zagospodarowania Terenu.

 

  1. Prosimy o informację, czy spełnieniem wymogu posiadania doświadczenia w budowie, przebudowie lub odbudowie kanalizacji deszczowych, wodociągowych i sanitarnych o wartości co najmniej 3 000 000 zł brutto będzie posiadanie oddzielnie referencji na kanalizację deszczową, sanitarną i wodociąg, które w sumie dadzą wartość minimum 3 000 000 zł brutto?

Odp. Zamawiający informuje, że rozdział V ust. 1.2 tiret nr 2 SIWZ zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

„- co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub odbudowa kanalizacji deszczowych lub wodociągowych lub sanitarnych o wartości co najmniej 2 000 000 zł brutto każda;”.

  1. Proszę o zamieszczenie badań podłoża gruntowego w celu sporządzenia rzetelnej wyceny ?

Odp. Zamawiający informuje, iż profile otworów geologicznych zostały zamieszczone w części rysunkowej na profilu podłużnym drogi gminnej.

 

  1. Proszę o udostępnienie ewidencji systemu drenowania ze względu na przewidziane przebudowy istniejących rurociągów drenarskich kolidujących inwestycją zgodnie z decyzją Wojewódzkiego zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Białymstoku z dnia 04.20.2016 r.

Odp. Zamawiający informuje, że zbieracz drenarski występuje w Łyskach i przechodzi pod projektowaną drogą gminną ok. km 2+941, urządzenie drenarskie nie koliduje z rozwiązaniami projektowymi. Na etapie realizacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej należy zbieracz zabezpieczyć w taki sposób aby nie doszło do jego uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia drenu należy przewidzieć jego odbudowę. Inne urządzenia drenarskie nie występują na przedmiotowym odcinku drogi gminnej. W załączeniu rysunki pokazujące przebieg zbieracza.

 

 

Ponadto Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) informuje, iż zostaje zmieniony:  

Załącznik  nr 2 do SIWZ (projekt umowy) § 18 ust. 2 pkt. 1)  jest:

„1) w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1:

 - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług – o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku;

- poprzez zmniejszenie zakresu zamówienia oraz robót zamiennych – warunki określono szczegółowo w § 8.”

Załącznik  nr 2 do SIWZ (projekt umowy) § 18 ust. 2 pkt. 1)  zostaje zmieniony  i otrzymuje brzmienie:

 

„1) w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1:

a) gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług – o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku,

b) poprzez zmniejszenie zakresu zamówienia oraz robót zamiennych – warunki określono szczegółowo w § 8,

 c) gdy nastąpi zmiana stawki wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

 d) gdy nastąpią zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

2) W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1) lit. c), przez pojęcie „zmianę wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

3) W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 1) lit. d), przez pojęcie „zmianę wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających
z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych
na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

4) W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 2 pkt 2) – 4) stosuje się odpowiednio.

5) Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1) – 4), jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany."

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 30.10.2017 r godz. 12.30  na dzień 06.11.2017 r godz. 09.45. W związku z tym  otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2017 r godz. 10.00.

 

Wykonawcy powinni  śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

 

 

            Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

    mgr inż. Grzegorz Gabrian

 

 

 

Załączniki:

 

- rysunki pokazujące przebieg zbieracza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki

Data wytworzenia: 2017-10-12

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2017-10-12

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2017-10-12