Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Or-V.271.18.2019

  • Choroszcz 05.11.2019 r
  • Or – V.271.18.2019

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2019 r  poz. 1843 ze zm.) zwanej w dalszej części „ustawą Pzp” Gmina Choroszcz zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór odpadów ze specjalistycznych pojemników dostarczonych przez Wykonawcę do wskazanych miejsc na terenie gminy Choroszcz oraz ich zagospodarowanie, o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty którą złożyło MPO Sp. z o.o. 15-950 Białystok ul. 42 Pułku Piechoty 48. W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego które może przeznaczyć na realizację tego zadania w związku z czym Gmina Choroszcz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp zwiększy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Podstawą  wyboru oferty jest łączna ilość punktów  w kryterium  jakim było: najniższa cena brutto oferty, najkrótsza gotowość do odebrania odpadów i  najdłuższy termin płatności faktury.

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Liczba pkt. w kryterium- cena –

60 pkt.

Liczba pkt. w kryterium-

gotowość do odebrania odpadów - 30 pkt

Liczba pkt. w kryterium-

Termin płatności faktury –

10 pkt

łączna ilość  punktów w kryterium cena+  gotowość do odebrania odpadów+ termin płatności faktury

1.

MPO Sp. z o.o.

15-950 Białystok                   ul. 42 Pułku Piechoty 48

60 pkt.

30 pkt.

   10 pkt.

100 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 w/w ustawy, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

Zastępca Burmistrza Choroszczy

Grzegorz Gabrian

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Gabrian - Zastępca Burmistrza

Data wytworzenia: 2019-11-05

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-11-05