Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego AR. 6740.3.4.2018

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 106295B – ul. Zastawie II w Choroszczy

AR.6740. 3. 4. 2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze  zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Choroszczy złożonego w dniu 10.04.2018 r., doprecyzowanego w dniu 09.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 106295B – ul. Zastawie II w Choroszczy od km 0+003,00 do km 1+424,00 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach o nr geod.: 798/4, 822/3, 824/38, 825/4, 825/9, 826/11, 831/19, 831/20, 832/5, 1521, 1522, 1551, 1552, 1569, 1571, 1636/1, 1554, 824/39, 832/21, 825/15, 826/16, 825/13, 832/19, 799/7, 796/4, 804/2, 832/17, 832/15, 826/18, 822/8, 822/10, 817/18, 799/9, 799/5, 822/13, 825/16, 826/20, 825/18, 824/41, 824/43 – obręb 0031 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz wraz z czasowym zajęciem terenu: jednostka ewidencyjna m. Choroszcz: Obręb 31 Choroszcz, do przebudowy innych dróg publicznych w zakresie:

 • połączenia z drogą powiatową Nr 1543B na działce o nr geod.: 1553,
 • budowy przejścia dla pieszych wraz z dojściami w pasie drogowym drogi powiatowej
  Nr 1535B, na działce o nr geod.: 1509,
 • przebudowy urządzeń wodnych – rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej
  Nr 1535B , na działkach o nr geod.: 1509,
 • do przebudowy sieci uzbrojenia terenu w zakresie: przebudowy oświetlenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1535B, działki o nr geod.: 1509,
 • odmulenia rowu melioracyjnego „I”, działki o nr geod.: 798/1, 796/3, 797/1, 797/2, 797/3, 795/1, 795/2, 796/2, 794, 793/4, 792/1, 792/2, 791/2, 1530,
 • odmulenie rowu melioracyjnego „II”, działki o nr geod.: 824/40, 824/10, 1260, 832/20.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym, obejmuje:

 • budowę nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, zjazdów,
 • rozbiórkę przepustu drogowego w km. 0+081,5;
 • przebudowę przepustu pod droga gminną i budowę przepustów pod zjazdami i pod chodnikami;
 • budowę rowów przydrożnych w pasie drogi gminnej i przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogi powiatowej Nr 1535B;
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rowów melioracyjnych;
 • budowę odcinków drenaży pod konstrukcją drogi;
 • przebudowę sieci wodociągowej;
 • budowę i przebudowę sieci energetycznej napowietrzno-kablowej oświetleniowej;
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej;
 • wycinkę drzew i krzewów;

 z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 0031 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz:

 • nr geod. 824/9 na działki nr 824/39 i 824/40,
 • nr geod. 832/11 na działki nr 832/21 i 832/20,
 • nr geod. Ark. 8. 825/3 na działki nr 825/15 i 825/14,
 • nr geod. 826/12 na działki nr 826/16 i 826/15,
 • nr geod. 825/2 na działki nr 825/13 i 825/12,
 • nr geod. 832/10 na działki nr 832/19 i 832/18,
 • nr geod. 799/3 na działki nr 799/7 i 799/8,
 • nr geod. 796/1 na działki nr 796/4 i 796/3,
 • nr geod. 804 na działki nr 804/2 i 804/1,
 • nr geod. 832/9 na działki nr 832/17 i 832/16,
 • nr geod. 832/7 na działki nr 832/15 i 832/14,
 • nr geod. 826/13 na działki nr 826/18 i 826/17,
 • nr geod. 822/4 na działki nr 822/8 i 822/9,
 • nr geod. 822/5 na działki nr 822/10 i 822/11,
 • nr geod. 817/1 na działki nr 817/18 i 817/19,
 • nr geod. 799/4 na działki nr 799/9 i 799/10,
 • nr geod. 799/1 na działki nr 799/5 i 799/6,
 • nr geod. 822/7 na działki nr 822/13 i 822/12,
 • nr geod. 825/11 na działki nr 825/16 i 826/17,
 • nr geod. 826/14 na działki nr 826/20 i 826/19,
 • nr geod. Ark. 18. 825/3 na działki nr 825/18 i 825/19,
 • nr geod. 824/17 na działki nr 824/41 i 824/42,
 • nr geod. 824/30 na działki nr 824/43 i 824/44.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej:

nr: 824/39, 832/21, 825/15, 826/16, 825/13, 832/19, 799/7, 796/4, 804/2, 832/17, 832/15, 826/18, 822/8, 822/10, 817/18, 799/9, 799/5, 822/13, 825/16, 826/20, 825/18, 824/41, 824/43, 831/20, 831/19, 825/4, 798/4 – obręb 0031 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz.

 Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 16.05.2018 r. do dnia 30.05.2018 r.

W terminie do dnia 06.06.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: E. Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Data wytworzenia: 2018-05-11

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-05-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-05-16