OBWIESZCZENIE o umorzeniu decyzji ZRID AR.6740.3.47.2017

- dot. inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 106295B – ul. Zastawie II w Choroszczy

AR.6740. 3. 47. 2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 7 i art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) stojąc na stanowisku praworządności, w należyty i wyczerpujący sposób Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że w związku z wycofaniem w dniu 04.01.2018 r. przez Burmistrza Choroszczy wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 106295B – ul. Zastawie II w Choroszczy od km 0+003,00 do km 1+424,00 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach o nr geod.: 798/4, 822/3, 824/38, 825/4, 825/9, 826/11, 831/19, 831/20, 832/5, 1521, 1522, 1551, 1552, 1569, 1571, 1636/1, 1554, 824/39, 832/21, 825/15, 826/16, 825/13, 832/19, 799/7, 796/4, 804/2, 832/17, 832/15, 826/18, 822/8, 822/10, 817/18, 799/9, 799/5, 822/13, 825/16, 826/20, 825/18, 824/41, 824/43 – obręb 0031 Choroszcz, jedn. ewid. m. Choroszcz wraz z czasowym zajęciem terenu: jednostka ewidencyjna m. Choroszcz: Obręb 31 Choroszcz, prowadzone w niniejszej sprawie postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu. Starosta Powiatu Białostockiego w dniu 08.01.2018 r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji umarzającej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400.

         

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: E. Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Data wytworzenia: 2018-01-09

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-01-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-01-09