Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

 

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ CHOROSZCZY

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

podinspektora w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Urzędu Miejskiego w Choroszczy

w wymiarze pełnego etatu

1.       Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      wykształcenie wyższe na kierunku administracja lub prawo lub gospodarka przestrzenna,

d)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)       prawo jazdy kat. B.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą i  wykupem nieruchomości,

b)      prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym i przekształceniem  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

c)      koordynowanie prac komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych  na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych,

d)     prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, gospodarki leśnej, łowieckiej i rybackiej.

 4. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys (CV),

c)      kopie świadectw pracy,

d)     kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie,

e)      kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

f)       kopia prawa jazdy,

g)      posiadane referencje,

h)      oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

i)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260)”.

 

 Uwaga:

Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 201, poz.1183), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

 

Warunki pracy na stanowisku:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa zostanie zawarta  na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 14) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko…..” w terminie do godz. 15.00 dnia 24 stycznia 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (https://bip.choroszcz.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz,  ul. Dominikańska 2).

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Modyfikujący: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2019-01-11

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2019-01-11