OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA DO SPRAW FINANSOWYCH W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CHOROSZCZY

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy referent do spraw finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, wymiar – pełny etat

I. Wymagania na stanowisko starszego referenta do spraw finansowych

a) wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. kandydat powinien posiadać nieposzlakowaną opinię,
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. posiadanie wykształcenia co najmniej średniego (ekonomicznego) i dwuletniego stażu pracy w księgowości,
 7. umiejętność obsługi komputera,
 8. posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, odporność na stres, rzetelność i terminowość.

 b) wymagania dodatkowe:

- znajomość obsługi programów płacowych,

- znajomość programu „PŁATNIK”,

- znajomość przepisów administracyjnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym

  dotyczących naliczania wynagrodzeń dla pracowników,

- umiejętność pracy w zespole.

 II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku starszego referenta do spraw finansowych

Do podstawowego zakresu zadań wykonywanych należy m.in.:

 1. Obsługa stypendiów socjalnych.
 2. Sporządzanie list płac z tytułu wynagrodzeń oraz nie zaliczanych do wynagrodzeń.
 3. Naliczanie zasiłków rodzinnych, chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych itp. – sporządzanie list.
 4. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – sporządzanie list do wypłaty – potrącenia na rzecz ZUS i US.
 5. Sporządzanie ogólnego zestawienia list z uwzględnieniem wszystkich potrąceń i należnych składek od pracowników i pracodawcy z podziałem na rozdziały budżetowe i obsługiwane jednostki w celu dokonania rozliczeń.
 6. Rozliczanie i terminowe przekazywanie deklaracji oraz składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Przyjmowanie, sprawdzanie i dekretowanie do wypłaty rachunków i innych dokumentów księgowych oraz list płac.
 1. Terminowe sporządzanie:

- miesięcznych deklaracji rozliczeniowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy łącznie z imiennymi raportami o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach na odpowiednich drukach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- miesięcznej informacji o wynagrodzeniu i odprowadzonych składkach ZUS i potrąceniach dla pracowników,

- rocznej deklaracji o wypłacanych wynagrodzeniach i potrąconych zaliczkach na PDOF,

- rocznych rozliczeń o wypłaconych wynagrodzeniach oraz przekazanych zaliczkach na PDOF na odpowiednich drukach PIT pracownikom.

 1. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z funduszu płac oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji płac celem prawidłowego sporządzania tych sprawozdań.
 2. Sporządzanie kalkulacji planów płac i innych potrzeb oraz wyliczanie skutków podwyżek płac.
 3. Sporządzanie informacji do NFZ.

 

III. Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku

Praca wykonywana w budynku Centrum Wspólnych w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Na stanowisku pracy zachowane są warunki ergonomii. Budynek nie jest wyposażony w windę. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

 IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W październiku 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty

 

a) dokumenty niezbędne:

 1. list motywacyjny i życiorys – curriculum vitae,
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru.

b) dokumenty dodatkowe:

 1. kopie dokumentów potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie wykształcenia (ukończonych kursów i szkoleń),
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. posiadane referencje,
 4. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych.

 VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego referenta do spraw finansowych w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy” w terminie do dnia 19.11.2018 r.:

-  osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz  w godzinach 7.30-15.30 (pokój kadr), bądź pocztą na w/w adres.

 

VII. Inne informacje

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego       w Choroszczy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CUW w Choroszczy,  ul. Sienkiewicza 29. O terminie  i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metody i techniki naboru:

1) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

2) ocenę ofert

3) test kwalifikacyjny

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 7193178.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Podanie przez kandydata swoich danych osobowych dla realizacji naboru jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania przez kandydata danych osobowych nie będzie możliwy udział w procedurze naboru.


Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem danych jest Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29,16-070 Choroszcz;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 85 713 22 02, e-mail: iod@choroszcz.pl;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. Dane udostępnione przez kandydata nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu;
 5. Administrator danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE ani organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO;
 6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji naboru oraz po ustaniu tego celu przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentów urzędowych,
 7. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 1. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 Choroszcz, 06.11.2018 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Data wytworzenia: 2018-11-06

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Modyfikujący: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-11-06

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-11-06