Wyniki działalności za rok 2017

Nazwa podmiotu

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

Siedziba

CHOROSZCZ

Adres

16-070 CHOROSZCZ ul. H. Sienkiewicza 25 A

Inne dane

TEL:  (085) 719 11 08

FAX: (085) 719 11 08

STRONA INTERNETOWA: www.zec-choroszcz.pl

ADRES @: kontakt@zec-choroszcz.pl

NIP: 542-10-21-522

REGON: P-050350184

KRS pod numerem 0000027596 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Właściciel

Gmina CHOROSZCZ

Kapitał zakładowy

-wynosi 11,73 mln. zł to jest 11730 udziałów po 1000 zł każdy.

 

Organ zarządzający

Zarząd 

Prezes

inż. Mariusz Wróbel

 

Zatrudnienie

Średnie zatrudnienie – 29 osób

Obszar działania

Miasto i gmina Choroszcz.

Przedmiot działalności

 1. Produkcja i dystrybucja ciepła.
 2. Kotłownia opalana gazem ziemnym i biomasą:
 3. a) kotły gazowe Viessmann HW 200-1 szt. o mocy 2500 kW i 1 szt. o mocy 4000 kW,
 4. b) kocioł Eurobiomass Integra WH 3-1 szt. o mocy 4000 kW,
 5. Sieć cieplna preizolowana – 5,790 km
 6. Sprzedaż ciepła za rok 2017 – 52.098,25 GJ
 7. Uzdatnianie i dostarczanie wody.
 8. Stacja uzdatniania wody w:
 9. a) Choroszczy
 10. b) Rogowie
 11. c) Barszczewie
 12. d) Złotorii
 13. e) Zakup wody z Wodociągów Białostockich (dostarczanej do wsi Klepacze, części wsi
             Krupniki i Kolonii Oliszki).
 14. Sieć wodociągowa 164,4 km.
 15. Sprzedaż wody ogółem za 2017 r. – 416.501,17 m3.
 16. Cena 1 m3 wody- 3,39 zł (netto), 3,66 zł (brutto).

      Od. 01.05.2017 r.- abonament 5zł brutto/ miesięcznie
    C. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

 1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej ogółem – 52,3 km ( w tym m. Choroszcz- 26,7 km,
  m. Zółtki- 2,2 km, m. Klepacze-15,5 km,  m. Porosły – 7,9 km)
 2. Oczyszczalnia ścieków w Choroszczy o wydajności 1500 m3/dobę. Ilość odprowadzonych
  ścieków oczyszczonych (ogółem z wodami infiltracyjnymi, powierzchniowymi, roztopowymi,
       przypadkowymi i oczyszczonymi ściekami dowożonymi) za 2017 r. – 327.818 m3
 3. Ilość ścieków odebranych i oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Choroszczy.
  Oczyszczone ścieki (zafakturowane) za 2017 r. na Oczyszczalni Ścieków w Choroszczy –
  262.680,90 m3 (w tym z terenu miejscowości : Żółtki –  5862m3)
 4. Ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej Wodociągów Białostockich
 5. a) z m. Klepacze – 44.204,17 m3
 6. b) z m. Porosły – 10.329,50 m3
 7. Cena 1 m3 odprowadzanych ścieków - 4,83(netto), 5,22 zł (brutto).

    Od. 01.05.2017 r.- abonament 4zł brutto/ miesięcznie

Plan inwestycyjny

Wykonany w 2017 r. – 5.487.860,08 zł

Planowane przychody za 2018 r.

-Wpływy – 7.060.000,00 mln zł

-Koszty  –  7.000.000,00 mln zł

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.

Wynik działalności Spółki za 2017 r.

 

L.p.

Rodzaj działalności

Wpływy w zł

Strata w zł

Zysk w zł

1.

Produkcja wody

1.546 322,54

146 451,74 

 

2.

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

1.597 505,13

26 861,20

 

3.

Kotłownia i sieć cieplna

3.423 309,39

 

27 636,54

4.

Usługi

79 333,70

 

68 848,79

5.

Usługi w zakresie gospodarki odpadami

123 024,00

 

66 960,75

6.

Przychody i koszty finansowe pozostałe koszty operacyjne

188 036,96

141 932,58

 

OGÓŁEM:

6.957.531,72

315.245,52

163.446,08

 

- wynik finansowy ZYSK –  38.497,89 zł  

 

- inwestycje cieplne i wod.-kan. w 2017 r. – 5.487.860,08 zł

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Wróbel - Prezws Zarządu Spółki

Data wytworzenia: 2018-06-14

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-06-14