Obwieszczenie znak: G-III.6220.14.2017 z dnia 10.01.2018 r.

o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B przejście przez m. Izbiszcze (Gm. Choroszcz)”

Choroszcz, 2018-01-10

G-III.6220.14.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

         Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B przejście przez m. Izbiszcze (Gm. Choroszcz)”.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie jest prowadzone na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, z/s Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok.

 

Jednocześnie informuję, iż w dniu 05.01.2018 roku wydano postanowienie znak: G-III.6220.14.2017 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.    

 

Informuję, że z całym zgromadzonym materiałem dowodowym można się zapoznać w terminie 3 dni (licząc od dnia doręczenia zawiadomienia) w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 3. w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

        

         Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 10 stycznia 2017 r. poprzez umieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy,

- w BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy, na stronie internetowej, www.choroszcz.pl

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Data wytworzenia: 2018-01-10

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-01-10

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-01-10