Zarządzenie wewnętrzne Nr 5 /2003

Uzupełnienie do pkt

Zarządzenie wewnętrzne Nr 5 /2003

Burmistrza Choroszczy

z dnia 28 lutego 2003 r.

w sprawie naniesienia zmian w „Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informacyjnym służącym do przetwarzania danych osobowych” oraz w załączniku Nr 2 do „Instrukcji w sprawie zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Choroszczy i jednostkach podporządkowanych zlokalizowanych w budynku Urzędu”.

Na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 80, poz. 521), zarządzam co następuje:

§ 1

Dotychczasowy § 3 „Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informacyjnym służącym do przetwarzania danych osobowych” otrzymuje nowe brzmienie:

„ Ustala się, że w budynku Urzędu przy ul. Dominikańskiej 2 w Choroszczy obszarem , w którym przetwarzane są dane osobowe z użyciem sprzętu komputerowego są następujące pokoje:

  1. Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 2,

  2. Referat geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej - pokój nr 7,

  3. Referat gospodarki przestrzennej i budownictwa - pokój nr 8,

  4. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pokój nr 9,

  5. Referat finansowy - pokój nr 16, 17.”

§ 2

Ustalam „Wykaz pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, w którym zlokalizowane są dokumenty zawierające dane osobowe” stanowiący załącznik Nr 2 do „Instrukcji w sprawie zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Choroszczy i jednostkach podporządkowanych zlokalizowanych w budynku Urzędu”.

§ 3

Traci moc Zarządzenie wewnętrzne Nr 4/2001 Burmistrza Choroszczy z dnia 24 kwietnia 2001 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 2 do „Instrukcji w sprawie

zabezpieczenia dokumentów zawierających

dane osobowe w Urzędzie Miejskim

w Choroszczy i jednostkach podporządkowanych

zlokalizowanych w budynku Urzędu”.

W y k a z

Pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, w którym zlokalizowane są dokumenty zawierające dane osobowe.

L/p

Kondygnacja i nr pokoju

Określenie zbioru danych

1

2

3

4

5

6

7

Parter

1, 3

2, 3

4

7

8

9

16, 17

Akta Stanu Cywilnego

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Rejestracja i pobór

Archiwum zakładowe

Rejestr dodatków mieszkaniowych

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Rejestr pozwoleń na budowę

Renta planistyczna

Rejestr świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Łączne zobowiązania pieniężne

Rejestr podatków od posiadanych psów

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2003-06-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2003-06-14