Zarządzenie Nr 54/05

Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 54/ 05

Burmistrza Choroszczy

z dnia 14 grudnia 2005 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 24 , art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 4 i 5 uchwały Nr XXIX/207/98 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 marca 1998 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam co następuje:

§ 1

sprzedać nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie Choroszcz gm. Choroszcz składającej się z działek nr nr 261/16 i 261/8 o powierzchni ogólnej 5076 m² na rzecz i na warunkach określonych w protokóle z przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w lokalu Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 w dniu 06.12.2006 r. za cenę 140 464 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złotych).

§ 2

Koszty aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2005-12-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-12-14