Zarządzenie Nr 50/05

Zarządzenie Nr 50/05

Burmistrza Choroszczy

z dnia 9 grudnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 128 poz. 1069) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2/2002 Burmistrza Choroszczy z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 2/02 z 2002 r. w części „konta bilansowe”:

– po koncie: „137 – Rachunki środków funduszy pomocowych” dodaje się konto

„138 – Rachunki środków na prefinansowanie”

– po koncie „250 – Należności finansowe” dodaje się konto

„257 – Należności z tytułu prefinansowania”

– po koncie „260 – Zobowiązania finansowe” dodaje się konto

„268 – Zobowiązania z tytułu prefinansowania”

2) W załączniku Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2002 poz. 2.1 w części konta bilansowe:

– po koncie „131 – rachunki bieżące” dodaje się konto

„132 – Rachunki dochodów własnych j. b.”

– po koncie „136 – Rachunki walutowe środków pomocowych” dodaje się konto

„137 – Rachunki środków funduszy pomocowych”

„138 – Rachunki środków na prefinansowanie”

– po koncie „226 – Długoterminowe należności budżetowe” dodaje się konto

„227 – Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych”

„228 – Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych”

– po koncie „240 – Pozostałe rozrachunki” dodaje się konto

„257 – Należności z tytułu prefinansowania”

„258 – Zobowiązania z tytułu prefinansowania”

poz. 2.2 w części konta pozabilansowe otrzymują brzmienie:

996 – Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych

997 – Zaangażowanie środków funduszy pomocowych

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

§ 2

Zasady funkcjonowania kont stosuje się zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Lenczewska

Wprowadzający: Teresa Lenczewska

Data modyfikacji: 2005-12-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-12-14