Zarządzenie NR 216/2009

ZARZĄDZENIE Nr 216 /2009

Burmistrza Choroszczy

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona I-VI 2010”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz. 1298, z 2006 r. Nr 64 poz. 448, Nr 136 poz. 970, z 2007 r. Nr 34 poz. 206, Nr 171 poz. 1208) oraz uchwały Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 253 poz. 2648), zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam konkurs na „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona I-VI 2010”. Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§2.

Powołuje się Komisję konkursową w składzie:

  1. Józef Waczyński – przewodniczący – Rada Miejska w Choroszczy,
  2. Jacek Dąbrowski – członek - Rada Miejska w Choroszczy,
  3. Andrzej Winnicki – członek – Urząd Miejski w Choroszczy

§3.

Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji konkursowej określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Choroszczy

Nr 216/2009 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie

przeprowadzenia konkursu na

„Prowadzenie drużyny badmintona

w rozgrywkach Polskiego

Związku Badmintona I-VI 2010”

Burmistrz Choroszczy

ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

ogłasza konkurs na „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona I-VI 2010”

I. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs odbędzie się na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym ( Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia Warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 253 poz. 2648)

II. Rodzaj zadania:

„ Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona I-VI 2010’’.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy:

a. Uchwały Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia Warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 253 poz. 2648)

b. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

2. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Choroszczy.

3. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Burmistrz Choroszczy.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Choroszczy, a organizacją wnioskującą.

5. Przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowanych do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.

6. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w terminie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

V. Termin składania ofert:

1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 29.12.2009 r. do godz. 10.00. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwarcia.

2. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2; 16-070 Choroszcz.

3. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „ Konkurs ofert na realizację zadań sportowych Gminy Choroszcz”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

4. Złożona oferta powinna zawierać:

1) nazwę i siedzibę oferenta;

2) szczegółowy opis realizacji zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy (kosztorys);

4) terminy i miejsce realizacji zadania (harmonogram).

Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny dokument potwierdzający prawo klubu sportowego do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu, wystawiony najpóźniej na miesiąc przez terminem składania ofert;

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego;

3) informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł

4) Oświadczenie, że klub prowadzi systematyczne szkolenie dzieci młodzieży z terenu gminy w danej dyscyplinie sportu

5) Oświadczenie, że klub dysponuje odpowiednia bazą i kadrą szkoleniową oraz, że uczestniczy w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

1. Wybór oferty nastąpi w dniu 30.12.2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz.

2. Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

- merytoryczna wartość oferty,

- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,

- ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych.

VII Postanowienia końcowe:

1. Informacji w sprawie konkursu udziela Andrzej Winnicki tel. (085) 719 31 78.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

3. Burmistrz Choroszczy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesuniecie terminu składania ofert.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Choroszczy

Nr 216 /2009 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie

przeprowadzenia konkursu na

„Prowadzenie drużyny badmintona

w rozgrywkach Polskiego

Związku Badmintona I-VI 2010”

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

Komisja konkursowa.

1. Komisję Konkursową powołano w celu przeprowadzenia konkursu na „Prowadzenie drużyny badmintona w rozgrywkach Polskiego Związku Badmintona”.

2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.

3. Komisja powoływana jest na czas przeprowadzenia postępowania konkursowego .

4. Wraz z zakończeniem postępowania konkursowego Komisja ulega rozwiązaniu.

Tryb pracy Komisji.

1. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe niezwłocznie po podpisaniu Zarządzenia w sprawie przeprowadzeniu konkursu.

2. Komisja przygotowuje dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania konkursowego, a w szczególności sporządza protokół z posiedzenia Komisji.

3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja bierze pod uwagę:

1) zgodność oferty z zadaniami statutowymi klubu sportowego

2) wartość merytoryczną oferty

3) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym wysokość udziału środków własnych klubu sportowego oraz oczekiwaną wysokość dotacji

4) możliwość realizacji zadania przez oferenta

5) dotychczasową współpracę klubu sportowego z gminą, w tym staranne i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień

4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W posiedzeniu Komisji muszą uczestniczyć wszyscy jej członkowie.

5. Głosowanie jest jawne.

6. Komisja, z przebiegu rozstrzygnięcia sporządza protokół, który w szczególności powinien zawierać:

1) imiona i nazwiska członków Komisji,

2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających warunki określone w ogłoszeniu o konkursie oraz ofert odrzuconych

3) wskazanie najkorzystniejszej oferty, i propozycji wysokości dotacji

4) ewentualne uwagi członków Komisji

5) wzmiankę o odczytaniu protokołu

6) podpisy członków Komisji

7. Komisja powinna rozstrzygnąć konkurs nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

8. Komisja o rozstrzygnięciu konkursu niezwłocznie zawiadamia Burmistrza Choroszczy i przekazuje mu dokumentację konkursową.

III . Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komisja.

2. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie klubom biorącym udział w postępowaniu konkursowym do Burmistrza Choroszczy w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji. Rozstrzygnięcie Burmistrza jest ostateczne.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Tomicka

Wprowadzający: Dorota Tomicka

Data modyfikacji: 2009-12-17

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-12-17