Zarządzenie Nr 213/09

Zarządzenie Nr 213/09

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100) oraz § 11 Uchwały Nr XXI/161/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 marca 2009 r. zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 62 217 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 28 767 872 zł

- plan wydatków – 30 464 270 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Mirosław Zalewski


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 213/09

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 listopada 2009 r.

Zmiany w planie wydatków na 2009 r.

w zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszyć plan wydatków

Zwiększyć plan wydatków

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

764

764

01095

Pozostała działalność

764

764

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

649

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

99

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

16

§ 4430 różne opłaty i składki

764

-

600

Transport i łączność

7 717

7 717

60016

Drogi publiczne gminne

7 717

7 717

§ 4300 zakup usług pozostałych

121

-

§ 4410 podróże służbowe krajowe

-

500

§ 4440 odpisy na ZFŚS

379

-

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przeb. ukł. kom. m. Choroszcz

7 217

-

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi w Złotorii

-

7 217

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 700

2 700

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 500

2 500

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

2 500

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 500

-

70095

Pozostała działalność

200

200

§ 4300 zakup usług pozostałych

200

-

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet

-

200

750

Administracja publiczna

2 089

2 089

75011

Urzędy wojewódzkie

239

239

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

-

163

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

239

-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

76

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 850

1 850

§ 4300 zakup usług pozostałych

1 850

-

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-

350

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

1 500

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 250

1 250

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 250

1 250

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 250

-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

-

520

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

-

230

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

180

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

-

40

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-

120

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

160

801

Oświata i wychowanie

15 790

15 790

80101

Szkoły podstawowe

9 800

6 300

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -SP Złotoria

2 500

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

SP Kruszewo – 4 900 zł

SP Złotoria – 2 500 zł

7 400

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym zmniejszyć:

SP Choroszcz – 500 zł

SP Rogowo – 400 zł

SP Złotoria – 2 500 zł

Zwiększyć:

SP Kruszewo – 1 000 zł

2 400

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – SP Rogowo

-

200

§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:

SP Kruszewo – 200 zł

SP Złotoria – 2 500 zł

2 700

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – SP Kruszewo

-

200

§ 4430 różne opłaty i składki -SP Choroszcz

-

500

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -SP Rogowo

-

200

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-

3 500

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników -

SP Kruszewo

-

3 500

80110

Gimnazja

1 800

1 800

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

400

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

400

§ 4270 zakup usług remontowych

1 800

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

1 000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3 500

3 500

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

2 300

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

900

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

200

-

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet

-

300

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000

-

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

2 300

80195

Pozostałą działalność – Zespół Szkół

690

690

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

690

-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

190

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

500

851

Ochrona zdrowia

300

300

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

300

300

§ 4300 zakup usług pozostałych

300

-

§ 4410 podróże służbowe krajowe

-

300

852

Pomoc społeczna

1 175

1 175

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – obsługa świadczeń

1 000

1 000

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000

-

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

1 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej – środki własne

175

175

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

175

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

175

-

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 001

1 001

85395

Pozostała działalność

1 001

1 001

§ 4128 składki na fundusz pracy

-

1

§ 4308 zakup usług pozostałych

-

710

§ 4438 różne opłaty i składki

1 001

-

§ 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-

230

§ 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-

60

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25 000

25 000

90015

Oświetlenie ulic, plac i dróg

-

24 000

§ 4260 zakup energii

-

24 000

90095

Pozostała działalność

25 000

1 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

1 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

25 000

-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

431

431

92195

Pozostała działalność

431

431

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

-

431

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

431

-

926

Kultura fizyczna i sport

4 000

4 000

92601

Obiekty sportowe

2 000

2 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

2 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 000

-

92695

Pozostała działalność

2 000

2 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

-

2 000

§ 4300 zakup usług pozostałych

2 000

-

RAZEM

62 217

62 217

Z-ca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Mirosław Zalewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2009-12-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-12-03