Zarządzenie Nr 212/09

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty od ceny...

Z A R Z Ą D Z E N I E

Nr 212 / 09

Burmistrza Choroszczy

z dnia 20 listopada 2009 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty od ceny, nieruchomości zabudowanej , położonej w Choroszczy, stanowiącej własność gminy Choroszcz , będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 25 ust. 1 , art.32 ust.1 , art.37 ust. 2 pkt. 5 , art.68 ust.1 pkt.9 i art.69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 1 i § 6 uchwały Nr XXII/214/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Choroszcz ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r. Nr 43, poz. 501) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Choroszczy, nieruchomość gruntową, położoną w obrębie miasta Choroszcz, stanowiącą własność gminy Choroszcz, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, przy Alei Niepodległości 1C, stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy, oznaczoną numerem 1629 o powierzchni 0,2034 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW BI1B/00164163/5, prowadzonej przez Wydział IX Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wartość prawa własności wynosi 249633 zł. Wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 162386 zł. Cena nieruchomości stanowiąca różnicę wartości prawa własności i wartości prawa użytkowania wieczystego wynosi 87247 zł. Cena sprzedaży nieruchomości po zastosowaniu 99 % bonifikaty udzielonej w odniesieniu do powierzchni gruntu wykorzystanego na cele mieszkaniowe wynosi 872,47 złotych.

§ 2

Koszty aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2009-11-20

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-11-20