Projektowanie aktów normatywnych - uchwały

Projektowanie aktów normatywnych – uchwały.

Rada rozpatruje na Sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, także w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.

Uchwały, o jakich mowa powyżej są sporządzane w formie odrębnych dokumentów (zapisów).

Inicjatywę uchwałodawczą posiada: Burmistrz, Przewodniczący Rady, Komisje Rady, kluby radnych oraz grupa radnych w liczbie co najmniej 5, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,

6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały (z dniem podjęcia, ogłoszenia uchwały lub w określonym terminie).

Projekty uchwał są opiniowane co do zgodności uchwały z prawem przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2011-02-24

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2011-02-24